ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK  – Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte

 

ŠKOLIČKA DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK zajišťuje hlídání dětí předškolního věku od jednoho roku do šesti let věku dítěte. Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky vyplývající z vyhlášky č. 410/2005 Sb. – Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Hlavním cílem ŠKOLIČKY DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou hravou formou pomáhají rozvíjet svou fantazii, tvořivost, vnímat barvy, tvary, poznávat různé materiály, svět kolem nás, nové kamarády a vést je k samostatnosti. Pomáháme v navazování nových kamarádských vztahů a začlenění méně adaptabilních dětí do kolektivu.

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a vytváření harmonického a laskavého prostředí. Samozřejmostí je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí, poskytovat dětem pocity bezpečí a jistoty.

U dětí rozvíjíme celou jeho osobnost, poskytujeme mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu ve společnosti.

Dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností.

Dětem napomáháme zvyšovat jejich představivost, slovní zásobu, schopnosti myslet v širších souvislostech a rovněž rozvíjet schopnosti lépe formulovat své myšlenky. Děti se učí nové básničky a písničky, doplněné pohybovými aktivitami.

Pomáháme rozvíjet schopnosti jemné i hrubé motoriky, posilujeme koncentraci pozornosti, paměti a další kreativní činnosti, které jsou přizpůsobeny věku, zájmu a individuálním potřebám každého dítěte.

Během týdne se pravidelně střídají převážně tyto hlavní činnosti:

 • Výtvarné tvoření – malování vodovými, temperovými barvami, kreslení pastelkami (dbáme na správné držení štětce, pastelky), práce s dalšími materiály (jemná motorika).
 • Hudební aktivity – společný zpěv, učení se nových písniček, vnímání melodie, rytmu. Pohybové aktivity – cvičení (hrubá motorika‐rovnováha, pružnost, obratnost, postřeh).
 • Hrátky s knížkou – vyprávění pohádek, příběhů, básniček, práce s knížkou k danému tématu (rozvoj řeči, myšlení – pojem nahoře-dole, vpředu, vzadu, malý-velký apod.)
 • Během svého pobytu ve ŠKOLIČCE DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK získávají děti poznatky ze všech povinných interakčních oblastí.

 

OBLAST BIOLOGICKÁ – DÍTĚ A JEHO TĚLO

Podporovat fyzickou pohodu dítěte, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům a základním hygienickým návykům. Zachovávat správné držení těla, sladit pohyb s rytmem, hudbou a zpěvem, mít povědomí o těle, pojmenovat části těla, zacházet s běžnými předměty, pomůckami a materiály, zvládnout jednoduché pracovní úkony.

OBLAST PSYCHOLOGICKÁ – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Podporovat duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojení a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“:

 • Jazyk a řeč
 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie
 • Sebepojetí, city a vůle

Správně vyslovovat, ovládat dech, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, formulovat otázky, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, naučit se zpaměti krátké říkanky, poznat některá písmena, číslice, projevovat zájem o knížky.

Soustředit se na činnost a udržet pozornost, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy, řešit problémy, úkoly a situace.

Na určitou dobu se odloučit od rodičů, rozhodovat o svých činnostech a uvědomovat si svou samostatnost, ovládat své city a přizpůsobovat své chování situacím, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky a umět je vyjádřit, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem kolem nás, vyjádřit svůj souhlas a nesouhlas, odmítnout nechtěné, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, soustředit se na činnost a její dokončení, zorganizovat hru, respektovat pravidla.

OBLAST INTERPERSONÁLNÍ – DÍTĚ A TEN DRUHÝ

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Navazovat kontakty, překonat stud a respektovat dospělé osoby ve svém prostředí, komunikovat s dětmi, navazovat a udržovat dětská přátelství, uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, respektovat potřeby jiného dítěte, spolupracovat s ostatními, dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití, bránit se projevům násilí a ubližování jiného dítěte, požádat druhého o pomoc.

OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ – DÍTĚ A SPOLEČNOST

Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje. Učit se, chovat a jednat s ohledem na druhé.

OBLAST ENVIROMENTÁLNÍ – DÍTĚ A SVĚT

Založit u dítěte podvědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné činnosti, uvědomovat si nebezpečí a mít povědomí o tom, jak se chránit, vnímat, že svět má svůj řád a všímat si změn a dění v nejbližším okolí, porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností. Výchova a péče probíhá po celý den pobytu dětí ve ŠKOLIČCE DOLNOBŘEŽANSKÝ ČTYŘLÍSTEK při všech činnostech. Činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují.

 Program ročních aktivit školního vzdělávacího programu – třídní program:  “ Se čtyřlístkem na zahrádce od jara až do prosince“
 • září :                    Stejně jako na zahrádce ve školce jsme všichni kamarádi přece
 • říjen :                  Zahrádka se chystá ke spánku
 • listopad :           Proč už zvířátka nechtějí být venku?
 • prosinec :          Vánoce, vánoce přicházejí
 • leden     :             Paní zima kraluje
 • únor      :             Zimní tradice a veselice
 • březen  :             Příroda se probouzí
 • duben   :             Jarní oslavy a rituály 
 • květen  :             Máj lásky čas
 • červen  :             Od zrníčka ke chlebu – slavíme svátek Dožínek
 • červenec            Léto a letní tradice
 • srpen                  Čtyřlístek na táboře

 

rocni plan